Umowa sprzedaży, często błędnie powszechnie nazywana umową kupna sprzedaży, jest najczęściej spotykaną umową w obrocie gospodarczym.

Umowa sprzedaży ma generalnie charakter konsensualny tzn. że do jej ważności nie jest konieczne wydanie rzeczy. Inaczej mówiąc, kiedy mamy zamiar sprzedać np. samochód, samo podpisanie przez strony umowy sprzedaży pojazdu oznacza, że pojazd zmienił właściciela.

Umowa sprzedaży dla swojej ważności zwykle nie wymaga zachowania szczególnej formy. Normalnym bowiem jest robienie zakupów bez konieczności sporządzania umowy w formie pisemnej. Forma ta jest zazwyczaj zastrzeżona do celów dowodowych. Posiadanie podpisanej przez strony umowy w formie pisemnej stanowi bowiem dowód jej zawarcia. Jednakże w przypadku sprzedaży np. nieruchomości czy prawa użytkowania, umowa taka koniecznie musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. W innym wypadku, umowa będzie nieważna i nie zostanie przeniesiona własność.

Aby umowa sprzedaży była ważna musi zawierać trzy podstawowe elementy tj. określenie stron umowy, określenie przedmiotu sprzedaży oraz wskazanie ceny jaka ma zostać uiszczona za ten przedmiot.

Niewystąpienie któregokolwiek z ww. elementów stanowi o nieważności umowy sprzedaży.

Na skutek zaakceptowania i podpisania przez strony umowy sprzedaży, po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz odebrania rzeczy, a po stronie sprzedającego obowiązek wydania rzeczy kupującemu.

Sprzedawca powinien przed zawarciem umowy sprzedaży udzielić kupującemu niezbędnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących rzeczy. Ponadto, jeżeli jest to potrzebne do należytego korzystania z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, sprzedawca obowiązany jest załączyć instrukcję i udzielić wyjaśnień dotyczących sposobu korzystania z rzeczy.