Kancelaria Adwokacka

adw. Mikołaj Mrowiec

Category Archive for ‘Sprawy cywilne’

Kompendium dotyczące likwidacji szkód z OC – Część 1by adw. Mikołaj Mrowiec

Z uwagi na fakt, iż mieliśmy do czynienia z dużą podwyżką składek OC, jak również z niezmienną w mojej ocenie praktyką ubezpieczycieli do zaniżania należnego nam odszkodowania z tytułu szkód komunikacyjnych realizowanej z OC sprawcy, postanowiłem w wolnej chwili sporządzić małe kompendium wiedzy na ten temat.

Kompendium to stanowi esencje mojego doświadczenia zawodowego z zakresu m.in. dochodzenia uzupełnienia odszkodowania od ubezpieczycieli u których sprawca szkody posiada ubezpieczenie OC. Niestety, jak wspomniałem powyżej, powszechną praktyką jest zaniżanie przez TU należnego nam odszkodowania spowodowane jak sądzę mentalnością naszego narodu jak i kwestią braku podstawowej wiedzy Polaków z zakresu fundamentalnych regulacji prawnych.

Pierwszą główną zasadą regulującą postępowanie likwidacyjne jest nasze prawo do informacji związanych z naszą sprawą. Towarzystwa ubezpieczeniowe realizują likwidację szkody za pomocą wyspecjalizowanych w tym celu podmiotów – likwidatorów szkody. W skład takiego podmiotu wchodzą chociażby rzeczoznawcy majątkowi, od wyceny których zależy najczęściej wysokość odszkodowania jakie otrzymamy od ubezpieczyciela.

Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1, oraz poszkodowanemu lub uprawnionemu, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń. Informacje i dokumenty zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1, oraz poszkodowanemu lub uprawnionemu, na ich żądanie, w postaci elektronicznej.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń ma obowiązek, na żądanie ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia lub poszkodowanego, udostępnić posiadane przez siebie informacje związane z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalenia jego odpowiedzialności oraz ustalenia okoliczności wypadków i zdarzeń losowych, jak również wysokości odszkodowania lub świadczenia.

Przy czym towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek przekazania poszkodowanemu kalkulacji kosztów naprawy pojazdu, na podstawie której ustalił wartość świadczenia.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem w terminie, o którym mowa w art. 14 ust. 1 albo 2 ww. ustawy, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również na przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie. Pismo zakładu ubezpieczeń powinno zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Kwestii odpowiedzialności i rozmiarów powstałej szkody nie da się rozstrzygnąć bez udostępnienia przez nas oraz inne podmioty związane bezpośrednio z zdarzeniem rodzącym odpowiedzialność odszkodowawczą wszelkich informacji nt tego zdarzenia.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń  informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.

Kolejną ważną informacją jaką musi udzielić TU, tym razem w przypadku szkody całkowitej, jest ustalona przez TU wartość pojazdu przed i po szkodzie jak również sposób obliczenia tej wartości.

Ponadto TU jest zobowiązane poinformować poszkodowanego o niemożności wypłaty odszkodowania w terminie jak również o odmowie wypłaty tegoż odszkodowania.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.

Ponadto ust. 2 powyższego przepisu gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

Kwota bezsporna odszkodowania powinna zostać wypłacona w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia przez towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy o wystąpieniu szkody.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 zd. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w terminie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.

Brak wypłaty odszkodowania w terminie zarówno, w sytuacji braku istnienia okoliczności uzasadniających takie działanie powoduje obowiązek zapłaty przez TU odsetek za opóźnienie. Odsetki, w przypadku zgłoszenia takiego roszczenia, powinny być liczone od pierwszego dnia po upływie terminu na dokonanie wypłaty odszkodowania.

Zgodnie z art. 481 § 1 kodeksu cywilnego, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

cdn…

Jak się zabezpieczyć po stłuczce lub wypadku ?by adw. Mikołaj Mrowiec

Miałeś stłuczkę lub wypadek nie ze swojej winy? Zapewne słyszałeś o tym, że wiele towarzystw ubezpieczeniowych odmawia wypłaty odszkodowania lub zaniża jego wartość. Chcesz wiedzieć jak się zabezpieczyć na taką ewentualność i jak przygotować sobie lepszą pozycję do negocjacji z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy? Nic prostszego, oto kilka wskazówek.

 1. Policja czy oświadczenie sprawcy? Oczywiście zawsze lepiej, gdy będzie policja i zostanie na miejscu sporządzona notatka policyjna z przebiegu zdarzenia. Chociaż taki dokument o niczym jeszcze nie przesądza, ponieważ o tym czy ktoś jest winien danego zdarzenia czy nie ostateczną decyzje podejmuje sąd. Notatka policyjna jest jednak mocniejszym dowodem w możliwej w przyszłości sprawie sądowej niż oświadczenie.
 2. Jeżeli uważasz, że to nie ty jesteś winny całemu zajściu, nie przyjmuj mandatu. Masz do tego prawo.
 3. Rób zdjęcia, dużo zdjęć. Często ludzie w takich chwilach są w szoku i zapominają o dokumentowaniu przebiegu zdarzenia. Najważniejsze dla obrotu sprawy są uszkodzenia pojazdów oraz to gdzie i jak do zdarzenia doszło.
 4. Szkoda całkowita? Dlaczego ubezpieczyciel ocenił wartość mojego samochodu tak nisko? Ubezpieczyciele korzystają z tabel Eurotax’u, które opracowywane są na podstawie danych z rynku samochodowego. A rynek samochodów używanych jest taki jak każdy widzi. Ktokolwiek kto próbował kupić dobry samochód używany na naszym rynku zapewne wie o czym piszę. Na 99% wycena wartości Twojego pojazdu przez ubezpieczyciela będzie w takiej sytuacji zaniżona. Jest to bowiem najkorzystniejsza sytuacja dla ubezpieczycieli. Zaniżana jest wartość pojazdu sprzed wypadku oraz zawyżana jest wartość wraku. Różnica jest tym, co wypłaca ubezpieczyciel. Prosta matematyka. Jak się przed tym bronić? Najlepiej dokumentując stan swojego samochodu sprzed wypadku. Zapewne dbałeś o swoje auto. Faktury na części, zeznania świadków na okoliczność napraw podnoszących wartość auta ponad średnią krajową takiego modelu i rocznika jak Twój. Jeśli jesteś klubowiczem jakiegokolwiek klubu samochodowego (Audi, Mercedes, Citroen itp.) możliwe, że masz tam swój wątek i opisujesz swoje auto. To tez może się przydać.
 5. Nie zgadzam się z wyceną szkody przez rzeczoznawcę ubezpieczyciela. Co teraz? Proste, jedziesz z autem do ASO i prosisz ich o wycenę naprawy ewentualnie idziesz do rzeczoznawców PZMOT’u. Koszt tego ostatniego to ok 200-300 zł. Taki dokument przedstawiasz ubezpieczycielowi w odwołaniu. Nawet jeśli nie otrzymasz pełnego zwrotu za szkodę, to na pewno ubezpieczyciel coś do już przyznanej szkody dopłaci. W przypadku, gdyby tak się nie stało lub gdybyś chciał dochodzić przed sądem swoich racji, fakturę za opinię możesz dodać do spornej kwoty i żądać zwrotu jej wartości.
 6. Naprawa z zamienników. Naprawa z zamienników jest dopuszczalna ale nie jest standardem. Jakość zamienników jest różna na rynku i nie każdy chce, aby jego samochód był przywracany do stanu sprzed wypadku za pomocą nieoryginalnych części. Masz prawo domagać się, by naprawa odbyła się za pomocą ori części.
 7. Diabeł tkwi w szczegółach. Auto otrzymało uderzenie w prawe koło i błotnik. Masz uszkodzoną kolumnę Macphersona? Pamiętaj, że jeśli taki element wymaga wymiany to wymienia się go tylko i wyłącznie parami. Zatem drugi Macpherson też powinien zostać wymieniony. Podobnie wygląda kwestia tarcz. Nie można zapomnieć w takim wypadku o koszcie ustawiania zbieżności. Wszystkie takie detale powinny zostać ujęte w ekspertyzie rzeczoznawcy.
 8. Masz auto po tuningu zewnętrznym? Zapewne dużo Cię to kosztowało. Zwróć na to uwagę ubezpieczycielowi.
 9. Naprawa bezgotówkowa czy nie? Naprawa bezgotówkowa zazwyczaj odbywa się w warsztatach z którymi ubezpieczyciel ma podpisana umowę. Ubezpieczyciela nie interesuje to jak nasz samochód zostanie naprawiony. Dla niego ważna jest jedynie cena – im mniej tym lepiej. Zdarzyć się może, że zostaniemy poproszeni o dopłatę przez warsztat, ponieważ kwota przyznana przez ubezpieczyciela nie wystarczyła do pełnej naprawy auta lub zamiast bi ksenonów odbierzemy auto z halogenami, bo z kwoty przyznanej przez ubezpieczyciela warsztat nie mógł kupić odpowiednich lamp.
 10. Ile czasu mam na dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela przed sądem? Generalnie to na dochodzenie roszczeń z tytułu szkody komunikacyjnej są 3 lata od dnia, kiedy poszkodowany dowiedział się kto był sprawcą, nie później jednak niż 10 lat od chwili gdy do wystąpienia szkody doszło. Należy pamiętać, że pismo ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie przyznania odszkodowania przerywa bieg przedawnienia.
 11. Masz problem z ubezpieczycielem i nie wiesz jak postępować? Zapraszam do mnie. Wspólnie znajdziemy rozwiązanie. 

Autor jest adwokatem i pasjonatem motoryzacyjnym, miłośnikiem marki Audi i klubowiczem a4 klub Polska.

 

 

Jak napisać dobrą umowę najmu? Przykłady i wyjaśnienia.by adw. Mikołaj Mrowiec

Umowa najmu nie należy do najtrudniejszych umów zdefiniowanych w kodeksie cywilnym. Jednak osobom, które nie mają do czynienia na codzień z tego typu rzeczami, umowa taka może sprawiać trudności. Jak najlepiej spisać umowę najmu i zabezpieczyć się przed nieuczciwym najemcą? Ewentualnie, na co zwrócić uwagę, gdy umowa taka zostanie nam przedstawiona przez wynajmującego?

Oczywiście w sieci można znaleźć wiele wzorów umów najmu lokali. Większość z nich zawiera tylko i wyłącznie podstawowe informacje konieczne dla ważności takiej umowy takie jak określenie stron, data czy opis wynajmowanego lokalu wraz z ceną jaką należy uiszczać z tytułu najmu. Problemy pojawiają się, gdy chcemy zabezpieczyć się kaucją na wypadek możliwych przyszłych szkód w wynajmowanym lokalu czy, gdy pojawia się problem z lokatorem w sytuacji, gdy nie uiszcza on należnych opłat za lokal i nie chce się wyprowadzić.

Umowy dzielą się jak podobnie jak wszystko, na te dobre i te złe. Złe umowy najmu to umowy ogólne, zawierające zapisy, których nie rozumiemy lub które są w swojej treści sprzeczne. Umowy dobre to takie, które są czytelne i jasne oraz które obejmują swoją treścią wszelkie elementy mogące w przyszłości stanowić punkt sporny – kto ponosi koszt opłat, sposób uiszczania opłat, kto odpowiada za usterki lokalu w czasie trwania umowy itp. itd.

Postaram się przybliżyć poniżej elementy dopracowanej umowy najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego.

 1. Każda umowa powinna zawierać datę jej zawarcia oraz dokładne określenie stron. Proszę pamiętać, że wynajmującym może być tylko osoba, która ma do tego prawo – np właściciel. Dlatego będąc najemcą warto dokładnie sprawdzić, czy wynajmujący ma prawo wynająć nam dany lokal. Ponadto określając strony w umowie nie wystarczy tylko imię i nazwisko oraz adres. Najlepiej, gdyby umowa zawierała również serię i numer dowodu osobistego stron.
 2. Po wyszczególnieniu stron, prawidłowo skonstruowana umowa wymienia oświadczenia stron co do tego, jaki tytuł prawny przysługuje do lokalu wynajmującemu, kto będzie mieszkał w wynajętym mieszkaniu oraz oświadczenia co do stanu technicznego lokalu i urządzeń, które się w nim znajdują.
 3. Koniecznym jest przygotowanie załącznika do umowy w przedmiocie protokołu zdawczo odbiorczego zawierającego przede wszystkim wskazania liczników na dzień wydania przedmiotu umowy najemcy, czy wskazania przedmiotów znajdujących się w lokalu (pralka, lodówka itp.).
 4. Umowa powinna określać dokładnie czas na jaki jest zawarta.
 5. Kolejnym elementem jest wysokość czynszu i sposób jego zapłaty np. przelewem na wskazane w umowie konto do dnia 10 każdego miesiąca. Przy najmie na dłuższy okres warto wskazać możliwość podwyższenia czynszu np. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym ogłaszanego w formie komunikatu, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
 6. Prawidłowo skonstruowana umowa określa również kto ponosi koszt opłat za lokal takich jak np. zarząd nieruchomością, wywóz nieczystości, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, zaliczki na wodę, prąd i gaz itp.
 7. Często stosowanym sposobem zabezpieczenia umów najmu jest kaucja. Dlatego w dobrze skonstruowanych umowach wskazuje się wysokość pobieranej kaucji oraz to, co kaucja zabezpiecza i kiedy wynajmujący może ją potrącić.
 8. Następnie warto w umowie określić dokładnie, do czego w trakcie umowy zobowiązany jest wynajmujący np. naprawy lokalu, zapewnienia sprawnego działania urządzeń znajdujących się w lokalu itp., oraz tego do czego zobowiązany jest najemca takich jak np. przeznaczenie lokalu, kto może mieszkać w lokalu, niedokonywanie bez pisemnej zgody Wynajmującego zmian naruszających substancję lokalu, obowiązek jego udostępnienia wynajmującemu w ściśle określonych warunkach itp.
 9. Umowa powinna zawierać zapisy dotyczące jej rozwiązania. Przy czym dobrze, gdy zapisy te nie są jednostronne i umowa stosuje w tym temacie równość stron umożliwiając jej wypowiedzenie na podobnych warunkach zarówno przez wynajmującego jak i najemcę.
 10. Przy umowie najmu okazjonalnego bardzo ważnym elementem jest załącznik w postaci aktu notarialnego w którym najemca podaje się egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. Posiadając taki akt, wynajmujący nie musi iść do sądu, by uzyskać nakaz eksmisji nieuczciwego najemcy. Wystarczy nadanie klauzuli wykonalności przez sąd i można bezpośrednio zwrócić się do komornika z wnioskiem o egzekucję. Oświadczenie najemcy w postaci aktu notarialnego musi zawierać wskazanie lokalu do którego najemca zobowiązuje się przenieść z wynajmowanego lokalu. Wskazany lokal zastępczy musi być własnością najemcy lub musi on wykazać dokument upoważniajacz go do zamieszkiwania we wskazanym lokalu.
 11. Bardzo ważnym elementem umowy najmu jest określenie zasad, na jakich najemca ma opuścić lokal po ustaniu umowy. W zapisie tym można określić, że najemca odpowiada za szkodę poniesioną przez wynajmującego, gdyby zwlekał z opróżnieniem lokalu.

W przypadku, gdyby chcieli Państwo upewnić się, że Państwa umowa najmu jest prawidłowa i dobrze zabezpiecza Państwa interesy lub gdyby mieli Państwo wątpliwości, czy umowa jaką mają Państwo podpisać jako najemcy nie zawiera żadnych pułapek, zapraszam do kontaktu ze swoją Kancelarią. Koszt takiej porady nie jest wysoki, a pozwala spać spokojnie.

Kupiłem wadliwą rzecz przez Internet. Co dalej?by adw. Mikołaj Mrowiec

Niestety, bardzo często zdarza się, że po zakupie używanej rzeczy od osoby prywatnej, po jej otrzymaniu pocztą, rzecz ta jest uszkodzona lub posiada wady o braku istnienia których zapewniał nas sprzedawca.

Na szczęście istnieją przepisy prawne, które chronią nas w takich sytuacjach. W Kodeksie Cywilnym kwestia ta jest uregulowana za pomocą rękojmi. Rękojmia to inaczej odpowiedzialność sprzedawcy w stosunku do nabywcy z tytułu wad fizycznych lub prawnych rzeczy sprzedanej.

Aby skutecznie móc dochodzić praw z tytułu rękojmi należy się dobrze przygotować. Po pierwsze należy zabezpieczyć dowody na to, że sprzedawca w swojej ofercie sprzedaży zapewniał nas o braku wad przedmiotu lub zupełnie tą kwestię pominął. Dowodami takimi w szczególności może być zapis ogłoszenia sprzedawcy jak również treść korespondencji email ze sprzedawcą lub treści wiadomości SMS. Po drugie należy zabezpieczyć dowód na wykonanie swojego zobowiązania tj. zapłaty za rzecz.

Mając takie materiały, musimy udowodnić, że rzecz jaką otrzymaliśmy była uszkodzona. Nie powinniśmy zwlekać z tym zbyt długo, ponieważ czas w tym przypadku działa na naszą niekorzyść. Najlepszym dowodem wystąpienie wady rzeczy będą zdjęcia uszkodzeń.

Następnie, możemy już skontaktować się ze sprzedawcą podnosząc zarzut, że rzecz kupiona ma wady o których sprzedający nie wspominał lub którym wręcz zaprzeczał i zażądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy sprzedaży.

W przypadku obniżenia ceny, sprawa jest prosta. Proponujemy konkretną kwotę i czekamy na reakcję sprzedającego. Jeżeli nasza propozycja nie zostanie zaakceptowana, możemy odstąpić od umowy.

Odstąpienie od umowy jest nieodwołane. W przypadku odstąpienia jesteśmy zobowiązani do zwrotu sprzedawcy zakupionej przez nas rzeczy, a sprzedawca zaś zmuszony jest zwrócić nam koszty jakie ponieśliśmy w związku z realizacją, a następnie odstąpieniem od umowy sprzedaży. Mówiąc o kosztach mam na myśli koszt wysyłki do nas i od nas, jak również koszt samej rzeczy.

Zaliczanie darowizn do schedy spadkowej – spadek.by adw. Mikołaj Mrowiec

Problematyka zaliczenia darowizn na schedę spadkową sprawia wiele problemów, w szczególności osobom które nie zajmują się na co dzień rozwiązywaniem casusów z prawa spadkowego.

Pisząc to opracowanie kierowałem się tym, aby treść w nim zawarta była przystępna dla przeciętnego Kowalskiego. Mimo wszystko opracowanie to nie wszystko i w sytuacji gdy mamy wątpliwości czy dobrze rozumiemy zapisy dotyczące zaliczania darowizn na schedę spadkową powinniśmy udać się do profesjonalisty – w tym wypadku kancelarii adwokackiej.

Zajmując się kwestią darowizn w sprawie spadkowym należy wziąć pod uwagę tylko te darowizny, które nie należą do kręgu darowizn drobnych, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych – np. darowizny z okazji ślubu, imienin czy innych zdarzeń o charakterze osobistym. Ponadto darowizny które zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia na schedę spadkową również są wyłączone od zaliczenia.

Zaliczamy na schedę spadkową darowizny jakie spadkobierca dokonał na rzecz wstępnych spadkobiercy np.  spadkobiercą po dziadku jest wnuk, który zobowiązany jest do zaliczenia na schedę spadkową darowizn dokonanych przez dziadka na rzecz jego syna czyli ojca wnuka.

Częstą pomyłką przy obliczaniu schedy spadkowej jest błędne przeświadczenie, że darowizny dokonane przed więcej niż 5-ciu lub 10-ciu laty nie wlicza się do schedy spadkowej. Błąd ten spowodowany jest zapewne zapisem o 10-cio letnim ograniczeniu doliczania darowizn na rzecz osób trzecich, jaki występuje w przypadku obliczania zachowku.

Zaliczenie na schedę spadkową dokonuje się poprzez dodanie do majątku spadkodawcy, obliczonego na dzień jego śmierci, wszystkich darowizn które nie podlegają wykluczeniu.

Następnie tak obliczona masa spadkowa jest dzielona pomiędzy spadkobierców i od schedy spadkowej obliczonej na rzecz każdoczesnego spadkobiercy odejmuje się wysokość darowizny jaką otrzymał np. ojciec posiadający syna i żonę, w chwili śmierci posiada majątek o wartości 100 000 zł. Przed śmiercią darował synowi darowiznę pieniężną w wysokości 10 000 zł. Scheda spadkowa zatem wynosi 110 000 zł i suma ta podlega podziałowi wg zasad dziedziczenia ustawowego. Zatem przy dziedziczeniu ustawowym w takiej konfiguracji, żona i syn uprawnieni są do ½ spadku każdy. Syn i matka otrzymają więc po 55 000 zł. Po odjęciu od sumy należnej synowi wysokości otrzymanej przez niego darowizny otrzymujemy wartość jego spadku – syn 45 000 zł, matka 55 000 zł.

Inaczej sytuacja przedstawiałaby się w wypadku gdyby ojciec darował synowi kwotę większą niż 101 000 zł. Wtedy scheda spadkowa wynosiłaby więc 201 000 zł. Na skutek podziału syn wraz z matką otrzymałby po 100 500 zł. Kwota ta zatem jest niższa niż wysokość otrzymanej przez syna darowizny. Taką sytuację reguluje art. 1040 k.c., który wyklucza takiego spadkobiorcę ze spadkobrania oraz wyklucza uwzględnienie jego darowizny przy obliczeniu schedy spadkowej. Matka w tym wypadku otrzymuje cały spadek w wysokości 100 000 zł.

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji – adwokat Mikołaj Mrowiec, Kancelaria Adwokacka w Warszawie.

Upadające biuro podróży i powrót do kraju za własne pieniądze?by adw. Mikołaj Mrowiec

Na kanwie ostatniego wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 października 2015 r. sygn. akt II CSK 836/14 nie pozostaje nic innego jak zgodzić się z postawionym powyżej tematem.

Dotychczas Marszałek Województwa wykonując ciążące na nim obowiązki na podstawi ustawy o usługach turystycznych w oparciu o art. 5 ustawy upoważniony był do dysponowania gwarancją na pokrycie kosztów powrotu turystów upadłego biura podróży do kraju.

Zgodnie z zapisami ustawy, Marszałek jest zobowiązany do angażowania się w organizację powrotu turystom, jeżeli upadłe biuro podróży nie jest w stanie samodzielnie zapewnić takiego powrotu.

Jednakże, nie zawsze środki zebrane na funduszu gwarancyjnym starczają na organizację powrotu wszystkim turystom.

Dotychczas w takim wypadku, Marszałek dokładał brakujące środki z własnego budżetu, starając się później o ich zwrot z budżetu państwa.

Marszałek stał na stanowisku, że ciąży na nim obowiązek zapewnienia ochrony osobom podróżującym za granicę.

Wyrok wydany przez SN w tej sprawie nie pozostawia złudzeń. Z uwagi na niepełną implementację przez Polskę dyrektywy z dnia 13 czerwca 1990 r., nr 90/314/EWG Marszałek Województwa nie jest zobowiązany do dopłacania we własnym zakresie z własnego budżetu kwot pieniężnych celem sprowadzenia wszystkich turystów upadłego biura podróży.

Powyższe nie oznacza jednak, że poszkodowanym przez upadłe biura nie pozostaje możliwość wystąpienia na drogę sądową przeciwko Skarbowi Państwa o zwrot poniesionych w takich wypadkach nakładów.

Odstąpienie od umowyby adw. Mikołaj Mrowiec

Zdarza się, że osobą z którą zawarliśmy umowę, okazuje się nierzetelna i nie chce spełnić świadczenia do którego się zobowiązała w terminie. W takim przypadku przysługuje nam prawo do odstąpienia od niewygodnej dla nas umowy. W tym celu musimy może wyznaczyć drugiej stronie odpowiedni termin do wykonania zobowiązania z zastrzeżeniem, iż po jego upływie odstąpi od umowy.

Jeżeli uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zawarte w umowie, sytuacja jest prostsza. Wtedy gdy strona nie wykonuje zobowiązania w określonym terminie, druga strona może od umowy odstąpić bez wyznaczania dodatkowego terminu.

Od umowy można odstąpić również wtedy gdy jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które druga strona ponosi odpowiedzialność.

Taka sytuacja ma miejsce np gdy żadna ze stron nie jest w stanie wykonać świadczenia , może to wynikać z natury świadczenia, bądź też gdy ta niemożność jest wynikiem właściwości osobistych strony.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje nam również, jeżeli rzecz kupiona ma wadę, a sprzedawca rzecz tą już raz naprawiał lub wymieniał na nową.

Prawo odstąpienia od umowy regulowane jest w ogólnych przepisach kodeksu cywilnego o zobowiązaniach umownych. Strony mogą oznaczyć termin, w ciągu którego można odstąpić od umowy. Uprawnienie to jest to wyłącznie uzależnione od woli stron, nie musi wynikać tak jak w omówionych powyżej przypadkach z niewykonania zobowiązania. Brak zastrzeżenie w umowie terminu do którego można skorzystać z tego prawa, skutkuje nieważnością takiego zapisu.

Odstąpienie, tak jak wypowiedzenie, jest sposobem zakończenia stosunku zobowiązaniowego, którego źródłem może być wyłącznie umowa. Jego celem jest doprowadzenie do sytuacji prawnej i faktycznej stron sprzed zawarcia umowy. To różni odstąpienie od wypowiedzenia, które opiera się na określeniu praw i obowiązków stron, których wykonanie ma doprowadzić do wygaśnięcia stosunku zobowiązaniowego.

Należy pamiętać, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest nieodwołalne.

Jeżeli nie są Państwo pewni, czy mogą odstąpić od umowy, zapraszam do kontaktu ze swoją Kancelarią Adwokacką.

 

Kupiłem wadliwą rzecz na olx.pl. Co dalej?by adw. Mikołaj Mrowiec

Niestety, bardzo często zdarza się, że po zakupie używanej rzeczy od osoby prywatnej, po jej otrzymaniu pocztą, rzecz ta jest uszkodzona lub posiada wady o braku istnienia których zapewniał nas sprzedawca.

Na szczęście istnieją przepisy prawne, które chronią nas w takich sytuacjach. W Kodeksie Cywilnym kwestia ta jest uregulowana za pomocą rękojmi. Rękojmia to inaczej odpowiedzialność sprzedawcy w stosunku do nabywcy z tytułu wad fizycznych lub prawnych rzeczy sprzedanej.

Aby skutecznie móc dochodzić praw z tytułu rękojmi należy się dobrze przygotować. Po pierwsze należy zabezpieczyć dowody na to, że sprzedawca w swojej ofercie sprzedaży zapewniał nas o braku wad przedmiotu lub zupełnie tą kwestię pominął. Dowodami takimi w szczególności może być zapis ogłoszenia sprzedawcy jak również treść korespondencji email ze sprzedawcą lub treści wiadomości SMS. Po drugie należy zabezpieczyć dowód na wykonanie swojego zobowiązania tj. zapłaty za rzecz.

Mając takie materiały, musimy udowodnić, że rzecz jaką otrzymaliśmy była uszkodzona. Nie powinniśmy zwlekać z tym zbyt długo, ponieważ czas w tym przypadku działa na naszą niekorzyść. Najlepszym dowodem wystąpienie wady rzeczy będą zdjęcia uszkodzeń.

Następnie, możemy już skontaktować się ze sprzedawcą podnosząc zarzut, że rzecz kupiona ma wady o których sprzedający nie wspominał lub którym wręcz zaprzeczał i zażądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy sprzedaży.

W przypadku obniżenia ceny, sprawa jest prosta. Proponujemy konkretną kwotę i czekamy na reakcję sprzedającego. Jeżeli nasza propozycja nie zostanie zaakceptowana, możemy odstąpić od umowy.

Odstąpienie od umowy jest nieodwołane. W przypadku odstąpienia jesteśmy zobowiązani do zwrotu sprzedawcy zakupionej przez nas rzeczy, a sprzedawca zaś zmuszony jest zwrócić nam koszty jakie ponieśliśmy w związku z realizacją, a następnie odstąpieniem od umowy sprzedaży. Mówiąc o kosztach mam na myśli koszt wysyłki do nas i od nas, jak również koszt samej rzeczy.

Zabezpieczenie prawne wierzytelności a status prawny dłużnika?by adw. Mikołaj Mrowiec

Zabezpieczając przysługujące nam wierzytelności należy zadbać o to, aby zabezpieczenie to było oparte o status prawny dłużnika. Co to oznacza w praktyce? Od stanu prawnego dłużnika (np. osoba fizyczna pozostająca w stosunku małżeństwa, spółka komandytowa, spółka jawna) zależy bowiem to, w jaki sposób możemy najbezpieczniej zabezpieczyć naszą wierzytelność.

Jeżeli naszym dłużnikiem będzie osoba fizyczna, najważniejszym pozostaje kwestia, czy osoba ta jest w związku małżeńskim. Są bowiem prawne różnice statusu takiej osoby jeżeli pozostaje w związku małżeńskim i między małżonkami mamy do czynienia ze wspólnością lub też odrębnością majątkową.

Jeżeli zaś naszym dłużnikiem jest osoba prawna, to należy zwrócić uwagę na to jakiego charakteru jest to osoba tzn. spółdzielnia lub np. spółka.

W przypadku osób prawnych musimy pamiętać o tym, że naszym dłużnikiem jest osoba prawna i to ona odpowiada za swoje zobowiązania, a nie jej akcjonariusze, udziałowcy czy członkowie spółdzielni.

Zabezpieczając naszą wierzytelność warto zastanowić się nad jej zabezpieczeniem również przez stosowne oświadczenia woli wspólników lub członków zarządu. Sposobów na takie zabezpieczenie jest wiele, począwszy od zastawu na udziałach w spółce, a skończywszy na poręczeniu czy awalu.

Zawierając umowę z osobą prawną należy bezwzględnie sprawdzić, czy statut lub umowa danego podmiotu, nie zawiera ograniczeń dotyczących obciążenia lub zbywania majątku tej osoby prawnej.

Rozpatrując kwestię osób fizycznych występujących w charakterze dłużnika, należy bacznie zwrócić uwagę na poruszoną powyżej kwestię pozostawania w związku małżeńskim i charakteru wspólności majątkowej małżonków lub jej braku. Są bowiem czynności, które są z mocy ustawy nieważne jeżeli zgody na nie nie wyraził drugi małżonek (art. 37 k.r.o.). W przypadku czynności nie wymagających zgody współmałżonka, lecz gdy drugi współmałżonek zgodę wyraził, możliwe jest dochodzenie wierzytelności również z majątku wspólnego współmałżonków.  Jednakże zgoda taka dużo nam nie da jeżeli dojdzie do rozwodu lub orzeczenia rozdzielności majątkowej między małżonkami.

W powyższym wypadku zabezpieczając naszą wierzytelność najbezpieczniej jest zastanowić się nad poręczeniem, przystąpieniem do długu lub awalem przyjętym przez drugiego małżonka.

Moja Kancelaria z przyjemnością służy pomocą m.in. w tego rodzaju sprawach.

 

Spadek i co dalej?by adw. Mikołaj Mrowiec

Normalnym tokiem życia ludzkiego jest śmierć. Śmierć najbliższych to nie tylko żałoba lecz również kwestie związane z prawem spadkowym. Niestety nie zawsze się zdarza, by spadkodawca zostawił swoim spadkobiercom majątek. Często spadek obciążony jest długami spadkodawcy, co przy braku wiedzy na temat spadkobrania może skończyć się katastrofą dla potencjalnych spadkobierców.

Prawo spadkowe wyróżnia dwa rodzaje spadkobrania – ustawowe lub testamentowe. Spadkobranie testamentowe odbywa się na podstawie testamentu. Dokument ten określa bowiem, jakie składnik majątku spadkodawcy zostaną przyznane poszczególnym spadkobiercom.

Przy spadkobraniu ustawowym, mającym miejsce zawsze wtedy, gdy nie został sporządzony testament, mamy do czynienia z tzw. kręgami spadkobrania. Kręgi te wskazują, kto jest uprawniony do spadkobrania po spadkodawcy. W pierwszym kręgu powołani do dziedziczenia są małżonek spadkodawcy i jego dzieci. Dziedziczą oni w częściach równych, przy czym małżonek nie może przypadać część mniejsza niż 1/4 spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy) udział przypadający temu dziecku przypada wnukom spadkodawcy pochodzącym od nieżyjącego dziecka spadkodawcy.

Jeżeli spadkodawca nie miał dzieci, do spadku powołani zostają małżonek i rodzice spadkodawcy. Udział rodziców w spadku wynosi po 1/4 części spadku. Jeżeli spadkodawca nie miał małżonka, całość spadku przypada rodzicom. Jeżeli zaś jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, część przypadająca tej osobie jest dziedziczona przez rodzeństwo spadkodawcy lub jego zstępnym.

Dalsze kręgi spadkowe określone są w art. 933 k.c. i następne.

Spadkobierca może przyjąć spadek w całości, z dobrodziejstwem inwentarza lub spadek odrzucić. Przyjęcie spadku wprost oznacza, że spadkodawca dziedziczy spadek (lub przypadający mu udział) w całości tj. wraz z aktywami i pasywami, a więc długami spadkodawcy. W przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, spadkobierca odpowiada za długi spadkodawcy do wysokości wartości spadku. Inaczej mówiąc, spadkobierca spłaca dług majątkiem swoim jak i dziedziczonym, ale do wysokości majątku dziedziczonego.

Odrzucenie spadku oznacza nic więcej jak jego nie przyjęcie. W tym wypadku  nie dziedziczy się niczego. Częstym błędem spadkobierców, którzy muszą stanąć przed dylematem spadkobrania, jest nieprzyjęcie spadku po spadkodawcy bankrucie (przy dziedziczeniu ustawowym) z uwagi na pozostawienie przez niego ogromnych długów i zapomnienie o tym, że jeżeli odrzucają spadek, ich dzieci wchodzą na ich miejsce.

Czas potrzebny na złożenie oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Oznacza to, że początek terminu może być różny w zależności od okoliczności.

• spadkobierca ustawowy, który wie, że nie istnieje testament – data śmierci spadkodawcy, lub data w której się o niej dowiedział;

• spadkobierca testamentowy – data ogłoszenia testamentu – chyba, że wiedział o swoim powołaniu – wówczas data śmierci spadkodawcy;

• spadkobierca ustawowy, po obaleniu, lub stwierdzeniu nieważności testamentu – dzień w którym się o tym dowiedział.

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku składa się przed notariuszem lub w sądzie. W przypadku, gdy konieczne jest złożenie oświadczenia w imieniu małoletnich dzieci, należy wystąpić do sądu rodzinnego z wnioskiem o zezwolenie złożenia danego oświadczenia w imieniu małoletnich.

Handcrafted by Bebel

top