Zabezpieczając przysługujące nam wierzytelności należy zadbać o to, aby zabezpieczenie to było oparte o status prawny dłużnika. Co to oznacza w praktyce? Od stanu prawnego dłużnika (np. osoba fizyczna pozostająca w stosunku małżeństwa, spółka komandytowa, spółka jawna) zależy bowiem to, w jaki sposób możemy najbezpieczniej zabezpieczyć naszą wierzytelność.

Jeżeli naszym dłużnikiem będzie osoba fizyczna, najważniejszym pozostaje kwestia, czy osoba ta jest w związku małżeńskim. Są bowiem prawne różnice statusu takiej osoby jeżeli pozostaje w związku małżeńskim i między małżonkami mamy do czynienia ze wspólnością lub też odrębnością majątkową.

Jeżeli zaś naszym dłużnikiem jest osoba prawna, to należy zwrócić uwagę na to jakiego charakteru jest to osoba tzn. spółdzielnia lub np. spółka.

W przypadku osób prawnych musimy pamiętać o tym, że naszym dłużnikiem jest osoba prawna i to ona odpowiada za swoje zobowiązania, a nie jej akcjonariusze, udziałowcy czy członkowie spółdzielni.

Zabezpieczając naszą wierzytelność warto zastanowić się nad jej zabezpieczeniem również przez stosowne oświadczenia woli wspólników lub członków zarządu. Sposobów na takie zabezpieczenie jest wiele, począwszy od zastawu na udziałach w spółce, a skończywszy na poręczeniu czy awalu.

Zawierając umowę z osobą prawną należy bezwzględnie sprawdzić, czy statut lub umowa danego podmiotu, nie zawiera ograniczeń dotyczących obciążenia lub zbywania majątku tej osoby prawnej.

Rozpatrując kwestię osób fizycznych występujących w charakterze dłużnika, należy bacznie zwrócić uwagę na poruszoną powyżej kwestię pozostawania w związku małżeńskim i charakteru wspólności majątkowej małżonków lub jej braku. Są bowiem czynności, które są z mocy ustawy nieważne jeżeli zgody na nie nie wyraził drugi małżonek (art. 37 k.r.o.). W przypadku czynności nie wymagających zgody współmałżonka, lecz gdy drugi współmałżonek zgodę wyraził, możliwe jest dochodzenie wierzytelności również z majątku wspólnego współmałżonków.  Jednakże zgoda taka dużo nam nie da jeżeli dojdzie do rozwodu lub orzeczenia rozdzielności majątkowej między małżonkami.

W powyższym wypadku zabezpieczając naszą wierzytelność najbezpieczniej jest zastanowić się nad poręczeniem, przystąpieniem do długu lub awalem przyjętym przez drugiego małżonka.

Moja Kancelaria z przyjemnością służy pomocą m.in. w tego rodzaju sprawach.