Jak co roku doświadczamy dużych podwyżek OC. Tymczasem nie zmienia się praktyka ubezpieczycieli do zaniżania należnego nam odszkodowania z tytułu szkód komunikacyjnych realizowanych z OC sprawcy.

W związku z powyższym postanowiłem w wolnej chwili sporządzić małe kompendium wiedzy na ten temat.

Kompendium to stanowi esencje mojego doświadczenia zawodowego z zakresu dochodzenia odszkodowania od ubezpieczycieli u których sprawca szkody posiada ubezpieczenie OC. Niestety, jak wspomniałem powyżej, powszechną praktyką jest zaniżanie przez TU należnego odszkodowania.  Spowodowane jest to jak sądzę mentalnością naszego narodu jak i kwestią braku podstawowej wiedzy Polaków z zakresu fundamentalnych regulacji prawnych.

Prawo do informacji

Pierwszą główną zasadą regulującą postępowanie likwidacyjne z OC sprawcy jest nasze prawo do informacji związanej z naszą sprawą. Towarzystwa ubezpieczeniowe realizują likwidację szkody za pomocą wyspecjalizowanych w tym celu podmiotów – likwidatorów szkody. W skład takiego podmiotu wchodzą chociażby rzeczoznawcy majątkowi, od wyceny których zależy najczęściej wysokość odszkodowania jakie otrzymamy od ubezpieczyciela.

Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej

zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1, oraz poszkodowanemu lub uprawnionemu, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń. Informacje i dokumenty zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1, oraz poszkodowanemu lub uprawnionemu, na ich żądanie, w postaci elektronicznej.

Niemniej zaś zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej

zakład ubezpieczeń ma obowiązek, na żądanie ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia lub poszkodowanego, udostępnić posiadane przez siebie informacje związane z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalenia jego odpowiedzialności oraz ustalenia okoliczności wypadków i zdarzeń losowych, jak również wysokości odszkodowania lub świadczenia.

Przy czym towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek przekazania poszkodowanemu kalkulacji kosztów naprawy pojazdu, na podstawie której ustalił wartość świadczenia.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem w terminie, o którym mowa w art. 14 ust. 1 albo 2 ww. ustawy, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również na przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie. Pismo zakładu ubezpieczeń powinno zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Kwestii odpowiedzialności i rozmiarów powstałej szkody nie da się rozstrzygnąć bez udostępnienia przez nas oraz inne podmioty związane bezpośrednio z zdarzeniem rodzącym odpowiedzialność odszkodowawczą wszelkich informacji nt tego zdarzenia.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej

zakład ubezpieczeń informuje osobę występującą z roszczeniem, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.

Kolejną ważną informacją jaką musi udzielić TU, tym razem w przypadku szkody całkowitej, jest ustalona przez TU wartość pojazdu przed i po szkodzie jak również sposób obliczenia tej wartości.

Ponadto TU jest zobowiązane poinformować poszkodowanego o niemożności wypłaty odszkodowania w terminie jak również o odmowie wypłaty tegoż odszkodowania.

Terminy

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.

Ponadto ust. 2 powyższego przepisu gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

TU powinien wypłacić kwotę bezsporną odszkodowania w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia przez towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy o wystąpieniu szkody.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 zd. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w terminie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń

zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.

Brak wypłaty odszkodowania OC w terminie zarówno, w sytuacji braku istnienia okoliczności uzasadniających takie działanie powoduje obowiązek zapłaty przez TU odsetek za opóźnienie. Odsetki, w przypadku zgłoszenia takiego roszczenia, powinny być liczone od pierwszego dnia po upływie terminu na dokonanie wypłaty odszkodowania.

Zgodnie z art. 481 § 1 kodeksu cywilnego

jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

cdn…