Kancelaria Adwokacka

adw. Mikołaj Mrowiec

Posts Tagged ‘szkoda komunikacyjna’

Kompendium dotyczące likwidacji szkód z OC – Część 1by adw. Mikołaj Mrowiec

Z uwagi na fakt, iż mieliśmy do czynienia z dużą podwyżką składek OC, jak również z niezmienną w mojej ocenie praktyką ubezpieczycieli do zaniżania należnego nam odszkodowania z tytułu szkód komunikacyjnych realizowanej z OC sprawcy, postanowiłem w wolnej chwili sporządzić małe kompendium wiedzy na ten temat.

Kompendium to stanowi esencje mojego doświadczenia zawodowego z zakresu m.in. dochodzenia uzupełnienia odszkodowania od ubezpieczycieli u których sprawca szkody posiada ubezpieczenie OC. Niestety, jak wspomniałem powyżej, powszechną praktyką jest zaniżanie przez TU należnego nam odszkodowania spowodowane jak sądzę mentalnością naszego narodu jak i kwestią braku podstawowej wiedzy Polaków z zakresu fundamentalnych regulacji prawnych.

Pierwszą główną zasadą regulującą postępowanie likwidacyjne jest nasze prawo do informacji związanych z naszą sprawą. Towarzystwa ubezpieczeniowe realizują likwidację szkody za pomocą wyspecjalizowanych w tym celu podmiotów – likwidatorów szkody. W skład takiego podmiotu wchodzą chociażby rzeczoznawcy majątkowi, od wyceny których zależy najczęściej wysokość odszkodowania jakie otrzymamy od ubezpieczyciela.

Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1, oraz poszkodowanemu lub uprawnionemu, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń. Informacje i dokumenty zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1, oraz poszkodowanemu lub uprawnionemu, na ich żądanie, w postaci elektronicznej.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń ma obowiązek, na żądanie ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia lub poszkodowanego, udostępnić posiadane przez siebie informacje związane z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalenia jego odpowiedzialności oraz ustalenia okoliczności wypadków i zdarzeń losowych, jak również wysokości odszkodowania lub świadczenia.

Przy czym towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek przekazania poszkodowanemu kalkulacji kosztów naprawy pojazdu, na podstawie której ustalił wartość świadczenia.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem w terminie, o którym mowa w art. 14 ust. 1 albo 2 ww. ustawy, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również na przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie. Pismo zakładu ubezpieczeń powinno zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Kwestii odpowiedzialności i rozmiarów powstałej szkody nie da się rozstrzygnąć bez udostępnienia przez nas oraz inne podmioty związane bezpośrednio z zdarzeniem rodzącym odpowiedzialność odszkodowawczą wszelkich informacji nt tego zdarzenia.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń  informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.

Kolejną ważną informacją jaką musi udzielić TU, tym razem w przypadku szkody całkowitej, jest ustalona przez TU wartość pojazdu przed i po szkodzie jak również sposób obliczenia tej wartości.

Ponadto TU jest zobowiązane poinformować poszkodowanego o niemożności wypłaty odszkodowania w terminie jak również o odmowie wypłaty tegoż odszkodowania.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.

Ponadto ust. 2 powyższego przepisu gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

Kwota bezsporna odszkodowania powinna zostać wypłacona w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia przez towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy o wystąpieniu szkody.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 zd. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w terminie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.

Brak wypłaty odszkodowania w terminie zarówno, w sytuacji braku istnienia okoliczności uzasadniających takie działanie powoduje obowiązek zapłaty przez TU odsetek za opóźnienie. Odsetki, w przypadku zgłoszenia takiego roszczenia, powinny być liczone od pierwszego dnia po upływie terminu na dokonanie wypłaty odszkodowania.

Zgodnie z art. 481 § 1 kodeksu cywilnego, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

cdn…

Jak się zabezpieczyć po stłuczce lub wypadku ?by adw. Mikołaj Mrowiec

Miałeś stłuczkę lub wypadek nie ze swojej winy? Zapewne słyszałeś o tym, że wiele towarzystw ubezpieczeniowych odmawia wypłaty odszkodowania lub zaniża jego wartość. Chcesz wiedzieć jak się zabezpieczyć na taką ewentualność i jak przygotować sobie lepszą pozycję do negocjacji z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy? Nic prostszego, oto kilka wskazówek.

 1. Policja czy oświadczenie sprawcy? Oczywiście zawsze lepiej, gdy będzie policja i zostanie na miejscu sporządzona notatka policyjna z przebiegu zdarzenia. Chociaż taki dokument o niczym jeszcze nie przesądza, ponieważ o tym czy ktoś jest winien danego zdarzenia czy nie ostateczną decyzje podejmuje sąd. Notatka policyjna jest jednak mocniejszym dowodem w możliwej w przyszłości sprawie sądowej niż oświadczenie.
 2. Jeżeli uważasz, że to nie ty jesteś winny całemu zajściu, nie przyjmuj mandatu. Masz do tego prawo.
 3. Rób zdjęcia, dużo zdjęć. Często ludzie w takich chwilach są w szoku i zapominają o dokumentowaniu przebiegu zdarzenia. Najważniejsze dla obrotu sprawy są uszkodzenia pojazdów oraz to gdzie i jak do zdarzenia doszło.
 4. Szkoda całkowita? Dlaczego ubezpieczyciel ocenił wartość mojego samochodu tak nisko? Ubezpieczyciele korzystają z tabel Eurotax’u, które opracowywane są na podstawie danych z rynku samochodowego. A rynek samochodów używanych jest taki jak każdy widzi. Ktokolwiek kto próbował kupić dobry samochód używany na naszym rynku zapewne wie o czym piszę. Na 99% wycena wartości Twojego pojazdu przez ubezpieczyciela będzie w takiej sytuacji zaniżona. Jest to bowiem najkorzystniejsza sytuacja dla ubezpieczycieli. Zaniżana jest wartość pojazdu sprzed wypadku oraz zawyżana jest wartość wraku. Różnica jest tym, co wypłaca ubezpieczyciel. Prosta matematyka. Jak się przed tym bronić? Najlepiej dokumentując stan swojego samochodu sprzed wypadku. Zapewne dbałeś o swoje auto. Faktury na części, zeznania świadków na okoliczność napraw podnoszących wartość auta ponad średnią krajową takiego modelu i rocznika jak Twój. Jeśli jesteś klubowiczem jakiegokolwiek klubu samochodowego (Audi, Mercedes, Citroen itp.) możliwe, że masz tam swój wątek i opisujesz swoje auto. To tez może się przydać.
 5. Nie zgadzam się z wyceną szkody przez rzeczoznawcę ubezpieczyciela. Co teraz? Proste, jedziesz z autem do ASO i prosisz ich o wycenę naprawy ewentualnie idziesz do rzeczoznawców PZMOT’u. Koszt tego ostatniego to ok 200-300 zł. Taki dokument przedstawiasz ubezpieczycielowi w odwołaniu. Nawet jeśli nie otrzymasz pełnego zwrotu za szkodę, to na pewno ubezpieczyciel coś do już przyznanej szkody dopłaci. W przypadku, gdyby tak się nie stało lub gdybyś chciał dochodzić przed sądem swoich racji, fakturę za opinię możesz dodać do spornej kwoty i żądać zwrotu jej wartości.
 6. Naprawa z zamienników. Naprawa z zamienników jest dopuszczalna ale nie jest standardem. Jakość zamienników jest różna na rynku i nie każdy chce, aby jego samochód był przywracany do stanu sprzed wypadku za pomocą nieoryginalnych części. Masz prawo domagać się, by naprawa odbyła się za pomocą ori części.
 7. Diabeł tkwi w szczegółach. Auto otrzymało uderzenie w prawe koło i błotnik. Masz uszkodzoną kolumnę Macphersona? Pamiętaj, że jeśli taki element wymaga wymiany to wymienia się go tylko i wyłącznie parami. Zatem drugi Macpherson też powinien zostać wymieniony. Podobnie wygląda kwestia tarcz. Nie można zapomnieć w takim wypadku o koszcie ustawiania zbieżności. Wszystkie takie detale powinny zostać ujęte w ekspertyzie rzeczoznawcy.
 8. Masz auto po tuningu zewnętrznym? Zapewne dużo Cię to kosztowało. Zwróć na to uwagę ubezpieczycielowi.
 9. Naprawa bezgotówkowa czy nie? Naprawa bezgotówkowa zazwyczaj odbywa się w warsztatach z którymi ubezpieczyciel ma podpisana umowę. Ubezpieczyciela nie interesuje to jak nasz samochód zostanie naprawiony. Dla niego ważna jest jedynie cena – im mniej tym lepiej. Zdarzyć się może, że zostaniemy poproszeni o dopłatę przez warsztat, ponieważ kwota przyznana przez ubezpieczyciela nie wystarczyła do pełnej naprawy auta lub zamiast bi ksenonów odbierzemy auto z halogenami, bo z kwoty przyznanej przez ubezpieczyciela warsztat nie mógł kupić odpowiednich lamp.
 10. Ile czasu mam na dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela przed sądem? Generalnie to na dochodzenie roszczeń z tytułu szkody komunikacyjnej są 3 lata od dnia, kiedy poszkodowany dowiedział się kto był sprawcą, nie później jednak niż 10 lat od chwili gdy do wystąpienia szkody doszło. Należy pamiętać, że pismo ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie przyznania odszkodowania przerywa bieg przedawnienia.
 11. Masz problem z ubezpieczycielem i nie wiesz jak postępować? Zapraszam do mnie. Wspólnie znajdziemy rozwiązanie. 

Autor jest adwokatem i pasjonatem motoryzacyjnym, miłośnikiem marki Audi i klubowiczem a4 klub Polska.

 

 

Handcrafted by Bebel

top