Zdarza się, że osobą z którą zawarliśmy umowę, okazuje się nierzetelna i nie chce spełnić świadczenia do którego się zobowiązała w terminie. W takim przypadku przysługuje nam prawo do odstąpienia od niewygodnej dla nas umowy. W tym celu musimy może wyznaczyć drugiej stronie odpowiedni termin do wykonania zobowiązania z zastrzeżeniem, iż po jego upływie odstąpi od umowy.

Jeżeli uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zawarte w umowie, sytuacja jest prostsza. Wtedy gdy strona nie wykonuje zobowiązania w określonym terminie, druga strona może od umowy odstąpić bez wyznaczania dodatkowego terminu.

Od umowy można odstąpić również wtedy gdy jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które druga strona ponosi odpowiedzialność.

Taka sytuacja ma miejsce np gdy żadna ze stron nie jest w stanie wykonać świadczenia , może to wynikać z natury świadczenia, bądź też gdy ta niemożność jest wynikiem właściwości osobistych strony.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje nam również, jeżeli rzecz kupiona ma wadę, a sprzedawca rzecz tą już raz naprawiał lub wymieniał na nową.

Prawo odstąpienia od umowy regulowane jest w ogólnych przepisach kodeksu cywilnego o zobowiązaniach umownych. Strony mogą oznaczyć termin, w ciągu którego można odstąpić od umowy. Uprawnienie to jest to wyłącznie uzależnione od woli stron, nie musi wynikać tak jak w omówionych powyżej przypadkach z niewykonania zobowiązania. Brak zastrzeżenie w umowie terminu do którego można skorzystać z tego prawa, skutkuje nieważnością takiego zapisu.

Odstąpienie, tak jak wypowiedzenie, jest sposobem zakończenia stosunku zobowiązaniowego, którego źródłem może być wyłącznie umowa. Jego celem jest doprowadzenie do sytuacji prawnej i faktycznej stron sprzed zawarcia umowy. To różni odstąpienie od wypowiedzenia, które opiera się na określeniu praw i obowiązków stron, których wykonanie ma doprowadzić do wygaśnięcia stosunku zobowiązaniowego.

Należy pamiętać, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest nieodwołalne.

Jeżeli nie są Państwo pewni, czy mogą odstąpić od umowy, zapraszam do kontaktu ze swoją Kancelarią Adwokacką.